Mededelingen 9 November

Open brief van de Penningmeester inzake contributie

Nieuws afbeelding


 

Almere, 9-11-2020


 

Beste Leden,

We krijgen de laatste tijd veel vragen over het al dan niet moeten betalen van contributie als er geen training en/of wedstrijden tegenover staan. Wij begrijpen, als persoon, dat die vraag gesteld wordt, maar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een sportschool, kent onze vereniging geen winstoogmerk.

Wat is een vereniging? De definitie:

Een vereniging is een organisatie van mensen, die zonder winstoogmerk, door het ontwikkelen van activiteiten, tracht in de statuten vermeldde ideële doelen te bereiken. Leden betalen contributie (een financiële bijdrage) en bepalen gezamenlijk de doelen, die ze nastreven. De coördinatie van deze activiteiten gebeurt door een, door de leden, aangesteld bestuur. De koers van de vereniging en de ideële doelen worden jaarlijks op een Algemene ledenvergadering vastgesteld en getoetst.

Hieruit volgt dat je geen contributie betaalt voor het krijgen van training en/of wedstrijden, maar je betaalt contributie om deel uit te maken van een groep mensen die samenwerken om een ideëel doel, in dit geval het beoefenen van de hockeysport, te bewerkstelligen.

Om dit doel te bereiken zijn, zoals gezegd, middelen nodig. Die middelen komen uit verschillende bronnen. Indien die bronnen gezamenlijk niet (langer) genoeg zijn om het doel te bereiken, betekent dit het einde van de vereniging. Contributie is het leeuwendeel van deze middelen. Het niet (willen) betalen van contributie heeft dus effect op het bereiken van het doel waar je, door lid te worden van de vereniging, achter bent gaan staan.

De Algemene ledenvergadering bepaalt de hoogte van de contributie en of deze al dan niet geïncasseerd wordt. Wil je dus de hoogte van de contributie aanpassen of een korting krijgen/geven vanwege te weinig trainen en/of spelen, kun je dit doen door dit in te brengen in de Algemene ledenvergadering. De ledenvergadering zal er dan een uitspraak over doen, die bindend is voor alle leden. Hoe je dit moet doen, staat in de statuten welke je kunt downloaden vanuit LISA.

Als vereniging zijn wij gehouden aan de wettelijke bepaling opgelegd door diverse overheden. De keuze om dingen wel of niet te doen is natuurlijk in handen van de Algemene ledenvergadering maar wordt uiteraard altijd ten eerste getoetst aan regels en wetgeving. Als deze regels en wetgeving bepaalde activiteiten (tijdelijk) niet toestaan is dat vooralsnog geen reden tot opschorten of korten van de contributie. Dit zou immers ten kosten gaan van de vereniging als totaal. Mocht de algemene ledenvergadering tot een andere conclusie komen zal uiteraard anders gedaan worden.

Dit alles is de reden waarom Buitenhout MHC de contributie in zijn geheel incasseert.

Namens het bestuur,


Ruud Vorstermans

Penningmeester Buitenhout MHC